حتما بعد از کم یا زیاد کردن تعداد محصول دکمه بروزرسانی سبد را بزنید.